Om arbeid med likestilling og litteratur

Hvordan kan du som ansatt i barnehagen utfordre tradisjonelle kjønnsnormer for de barna du har ansvar for? Det er vel ingen sak, for alle i Norden leser jo klassikere om Pippi, og om den undrende og følsomme Albert Åberg (Alfons) og hans svært så tilstedeværende pappa. Dessuten tas snevre kjønnsroller opp i ett eller flere av numrene i de mest populære bildebokseriene; Karsten og Petra, Bø og Bæ (Bu och Bæ). Barn i Norden får likestilling inn nærmest med morsmelken, eller morsmålslitteraturen, gjør de ikke?

Barn lærer mest om kjønnsnormer når det ikke er på plakaten, slik er det også med litteraturen. Enten du reflekterer over det eller ikke, har du en betydning. Det har stor betydning hvilke historier du velger å fortelle. Du bestemmer, alene eller sammen med andre, tilgangen på litteratur, hva du leser, hvordan du betoner det og hvordan det snakkes om etterpå. Din fortellerpraksis vil være kjønnet på en aller annen måte. Ikke minst vil den være kjønnet fordi mye av litteraturen speiler de kjønnsskjevheter og de ulikestilte forhold som fremdeles finnes i samfunnet.

Her er tiltak som alle er prøvd ut av likestillingseksperter, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere i de nordiske landene i forbindelse med utviklingen av denne nettsiden.

Lær deg å analysere kjønnsmønstre i bildebøker

Du kan heve din egen kunnskap om kjønnsmønstre i bildebøker og litteratur ved å sette deg  inn i og lese deg opp på de seks ulike lesestrategiene som presenteres her. Ta fram en eller to bildebøker du ønsker å undersøke nærmere.

Fyll inn: Analyseskjema

Skriv ut: Kort om analysestrategiene

Bok på bordet

Andre lesetips om kjønnsmønstre i bildebøker:

Se så söt du blir i den där! Maktförhandling ur genusperspektiv i Carin och Stina Wirséns bilderböcker. Mia Österlund, Barnboken Nr. 2, 2008, 4-17. Fulltekst: http://barnboken.net/index.php/clr/article/view/61

Jenter og makt! : Kari Skjønsberg-dagene 2013 : Jentebilder og kjønnsforskning i barnelitteraturen. Anne Kristin Lande og Sofie Arneberg. (red.). Nasjonalbiblioteket. Oslo. 2013

Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen. Bergljot Østerås, Første steg Nr. 3, 2010, 18-22. Fulltekst: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Forste%20steg/FS_nr_3_10/FS_3_2010_side_18-21.pdf

Bilderbokens mångfald och möjligheter, Studiehandledning. Agneta Edwards. Natur & Kultur Akademisk, 2009

Gender Dilemmas in Children’s Fiction. Kerry Mallan. Palgrave Macmillan, 2009.

Lasten kuvakirjojen pitkä tie tasa-arvoisiin esitystapoihin. Päivi

Heikkilä-Halttunen. Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Anna Teoksessa Rastas (toim.) SKS. Helsinki, 2013. [Lang vei å gå til en jevn kjønnsrepresentasjon] Kun på finsk

Bok på bordet 2

Analyseverksted med dine studenter/kollegaer!

For å sette fokus på betydningen av kjønn/genus i litteraturen kan du organisere et analyseverksted med dine kollegaer i barnehagen. Behovet for genusperspektiv på bildebøker framstår for enkelte som unødvendig, til og med latterlig, spesielt i lys av den offentlige diskusjon om bøker med personlig pronomen «hen» og egne forlag dedikert til normkritisk litteratur. Å gjennomføre et analyseverksted kan gjøre at dere får diskutert og får et felles kunnskapsgrunnlag.

Du kan enten oppdatere deg selv på genusanalyse, eller du kan invitere en ekspert til å gjennomføre opplegget. Vi har gode erfaringer med opplegget både for barnehagelærerstudenter, for samling av pedagoger og i personalgruppen i barnehagen.

I forkant av seminaret er det en stor fordel om alle deltakerne har tatt med seg den bildeboken de ønsker å analysere og på forhånd har lest denne. Det kan gjøre det ekstra interessant om man enes om et kriterium for utvelgelse, at alle velger en bildebok fra barnehagen, at alle har en ny bildebok, at alle har en bildebok med et eventyr osv. Da gjør man også en felles undersøkelse. Opplegget passer best med bildebøker som har en fortelling (dvs. at oppslagsverk og diktbøker ikke egner seg).

Bok på bordet 3Det er viktig at du i organiseringen sørger for at deltakerne lander på en mening eller konklusjon om likestilling i boken. Mener den enkelte at bildeboken utfordrer eller bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer? Mener du at bildeboken forsterker eksisterende kjønnsmønstre, eller at den svekker disse? Konklusjonen og argumentasjonen gir et verdifullt grunnlag for refleksjon og for diskusjon rundt pedagogisk praksis i barnehagen.

Eksempel på program for analyseverksted:

 • – Tittel: Utfordrer eller bekrefter bildebøkene f.eks. i vår barnehage tradisjonelle kjønnsnormer?
 • Velkommen og program (5 min.)
 • – Presentasjon av analysestrategiene og genusmønstre i bildebøker (40 min.)
 • – Grupper på to og to analyserer hver sin bildebok, bruk analyseskjema (40 min.)
 • – Oppsummering i plenum fra hver av gruppene (4 min. for hver gruppe)

Gå til: Slider/foredrag om analysestrategiene (under oppføring)

Fyll inn: Analyseskjema

Skriv ut: Kort om analysestrategiene

Kartlegging av bildebøkene i barnehagen/bokhyllen

De bøker som finnes og ikke finnes i bokhyllen i barnehagen (og på barnerommet) er et grunnlag for hvilke fortellinger og bilder om det å være jente og gutt, mann og kvinne som formidles til barna. Litteratur og bilder har muligheten til å vise barna en større verden enn den de møter til hverdags, og også gjøre den forståelig. Gjør den litteraturen som finnes i din barnehage det?

Har din barnehage litteratur som viser en stor bredde i måter å være jente og gutt på? Har den fortellinger om barn som hverken passer i boksen ”jente” eller i boksen ”gutt”? Har den fortellinger om personer av samme kjønn som er kjærester eller familie? Har den fortellinger om mennesker med ulike religioner, opprinnelse og hudfarge? Har den fortellinger om ulike familiekonstellasjoner? Har den også fortellinger om barn som har det spesielt vanskelig, slik at de barna som lever i en slik situasjon opplever at de ikke er alene, og at barn som har det godt forstår litt mer?

Kartlegg om din barnehage har en mangfoldig bokhylle
Skaff deg oversikt over bøkene i bokhyllen i din barnehage og undersøk bredden av fortellinger og måter å være kjønn og familie på. I gjennomgangen kan dette spørreskjemaet som ble utviklet i EU-prosjektet Gender Loops være til hjelp.

Gå til: The Gender Loops checklist for picture books

En gruppe pedagogstudenter fra Profesjonshøgskolen UC Sjælland kartla bokhyllen til en førskoleklasse. Kartleggingen ga et nokså negativt resultat. Mange gamle bildebøker dominerte i hyllene, og mange av dem reflekterer tydelig tradisjonelle kjønnsrolleoppfatninger. En del av utvalget var bøker med rim, regler og ordspill. Blant disse var det både gode og dårlige eksempler. De gode eksemplene var rimbøker som er mangfoldige og leker med kjønnsnormene. Blant de dårlige eksemplene var rimbøker som ikke er skrevet med tanke på kjønn og likestilling, men som like fullt målbærer og bekrefter tradisjonelle kjønnsdiskurser.

 

36 bøker med mannlig hovedperson, 11 bøker med en hovedperson av hvert kjønn, 13 bøker med kvinnelig hovedperson, 3 øvrige

36 bøker med mannlig hovedperson, 11 bøker med en hovedperson av hvert kjønn, 13 bøker med kvinnelig hovedperson, 3 øvrige

 

Kartlegg hvor mange bøker som har mannlig og kvinnelig hovedperson

Dette er en enkel og rask undersøkelse som raskt vil illustrere omfanget av forbilder som henholdsvis jenter og gutter har i bokhyllen i din barnehage eller på barnerommet.

Oppgave a) Ta ut alle bøkene av bokhyllen og legg i fire bunker på gulvet, evt. på et bord dersom det ikke er så mange. Tell opp antall bøker i hver bunke. (Se bildet over)

Bunke 1: Bildebøker med en hovedperson av hvert kjønn
Bunke 2: Bildebøker med en kvinnelig hovedperson
Bunke 3: Bildebøker med en mannlig hovedperson
Bunke 4: Restkategori, bildebøker som har en hovedperson som ikke lar seg enkelt kategorisere som mannlig eller kvinnelig, eller at det er en bok som ikke egner seg for en slik kategorisering (diktbøker, oppslagsverk etc.)

 

Stabler bøker på bord

12 bøker med mannlige dyr som hovedperson, 5 bøker med hovedpersoner av begge kjønn som er dyr, ingen bøker med kvinnelige dyr som hovedperson

 

Oppgave b) Plukk ut bøkene som har en hovedperson som er et dyr eller vesen fra bunkene 1, 2 og 3. Tell opp antall bøker i hver av disse tre nye bunkene. (Se bildet over)

 

Kartlegging av yrker og kjønn i bildebøkene i barnehagen/bokhyllen

Hvilke yrker har kvinner og menn i barnehagens eller barnerommets bokhylle? Hvilke yrker og posisjoner er det barna ser at kvinner og menn har? Er det de samme yrkene og de samme posisjonene, eller er det forskjeller? Og hva betyr det? Til denne oppgaven kan det være en fordel å være flere som arbeider sammen, særlig dersom det er mange bildebøker i bokhyllen.

  1. 1. Tell antall bildebøker.
  2. 2. Gå igjennom alle bildebøkene og legg bildebøker uten yrker og posisjoner i en egen bunke.
  3. 3. Bla igjennom alle bildebøkene og let etter bilder av alle yrker (lege, lærer, butikkmedarbeider) og posisjoner (konge, tyv, sjørøver), også dersom yrkene er besatt av bipersoner.
  4. 4. Putt inn post-it-lapper dersom en bok har bilder av flere yrker eller posisjoner.
  5. 5. Sett strek for hver bildebok med yrke og posisjon i vedlagt skjema. Har du for eksempel en bok med bilde av en kvinnelig lege og en mannlig lærer, sett en strek på hver. Ikke sett mer enn en strek selv om det for eksempel er flere kvinnelige lærere i en bok. Bruk de åpne feltene til de yrkene som ikke er nevnt.
  6. 6. Bruk fargeblyanter i ulike farger og marker i skjemaet:
  7. – de yrkene/posisjonene som både har menn og kvinner,
  8. – de yrkene/posisjonene som kun kvinner har og
  9. – de yrkene/posisjonene som kun menn har.
  10. 7. Gå tilbake til gulvet/bordet med de oppslåtte bildene av yrker. Grupper bøker som viser liknende typer yrker i grupper/posisjoner og ta bilde. (serviceyrker, sjørøvere/tyver, undervisningsyrker osv.)
  11. 8. Vurder og diskuterer resultatet av kartleggingen.

Gå til Kartleggingsskjema over yrker og kjønn i bildebøkene barnehagen/bokhyllen

Fra større kvantitative undersøkelser av bildebøker har man gjennomgående funnet at kvinner i mindre grad er avbildet i yrkesmessig sammenheng. Dette gjorde seg også gjeldende i vår begrensede kartlegging. I et utvalg på 62 bildebøker fant vi 27 yrker og posisjoner avbildet. Av disse 27 yrker var 19 besatt av menn og 11 av kvinner. Hadde vi lest disse bøkene for en gruppe barn, så ville de se at menn blir vist fram i over dobbelt så mange yrker og posisjoner som det kvinner blir. I vårt utvalg har gutter betydelig flere yrker og posisjoner som forbilder, enn jenter. Det gjelder både uniformsyrker som brannbetjent, politi og postbetjent, manuelle yrker som fisker, vaktmester og søppelkjører. Ingen kvinner var i vårt begrensede utvalg vist i noen av disse yrkene. Til gjengjeld  var det kun kvinner i yrkene lege og dyrlege.

Undersøkelse av hva barna liker å lese

En gruppe pedagogstudenter ved Profesjonshøgskolen UC Sjælland undersøkte hvilke bøker jenter og gutter i en førskoleklasse liker best. Du kan stille de samme spørsmålene til din barnehage:

 • – Hvilke bøker er det personalet oftest velger å lese for barna?
 • – Når jenter og gutter selv får velge litteratur, hva velger de da?
 • – Hvilke begrunnelser oppgir barna for sitt bokvalg?
 • – Hvilke likheter og forskjeller er det mellom voksnes, barns, jenters og gutters valg av litteratur?
 • – Observer og snakk med barna ved hver boklesning. Hva var det de likte spesielt godt med boken? Dersom de ikke syntes boken var spesielt spennende, hva var grunnen til det?

Anskaffelse av ny litteratur

Bøkene i bokhyllen er, som tidligere nevnt, utgangspunktet for hva som leses i barnehagen. Det er et stort poeng at det derfor er et stort mangfold både med tanke på sjanger, temaer og kjønn/genus.

Når man skal anskaffe ny litteratur kan man både fylle ut det som mangler i mangfoldet, og i tillegg vektlegge hva barna liker.

I de nordiske landene finnes det nå en hel rekke bildebøker som beskriver ulike måter å være jente og gutt på, som har beskrivelser av barn som ikke passer inn i boksene «jente» og «gutt», bildebøker om ulike måter å være familie på, og det finnes mange bildebøker også med fargede barn og barn med ulik opprinnelse som opplever akkurat det samme som alle andre. Om ikke barnehagen allerede har anskaffet noen av disse bildebøkene bør det gjøres.

Det er vanlig at barnehagen organiserer bildebøkene i bokkasser etter temaer, som dinosaurer, bygninger, eventyr, fantasi osv. slik at barna selv lettere kan velge det de interesserer seg for «i dag», og at det også kan være mulig å ta med bokkasse/temakasse hjem. Da kan det være en fin idé å ha en egen bokkasse med bildebøkene som tar opp likestilling mellom kjønnene og en annen bokkasse med bildebøkene som viser ulike måter å være familie på, slik at barna også kan velge bøker med disse temaene.

Prosjekt om kjønn og kommersielle bildebøker?

Når barn og voksne er i bokhandelen eller i Appstore, er kjønnsnormene til kommersielle i bildebøker ofte svært tydelige. Budskapet til jenter i mange av bøkene er at er du pen, snill og pliktoppfyllende, går det deg godt. Mens budskapet til gutter i mange av bøkene er at du skal være modig og handlekraftig. Da går det deg godt. Nettopp det at kommersielle bildebøker setter kjønnsnormene på spissen, gjør dem til interessante prosjekter om likestilling i barnehagen. Du kan:

 • – Snakke med barna om hva de liker og ikke liker ved disse verkene.
 • – Samtale med barnas foreldre om hva de tenker om kjønnsnormer i kommersielle bildebøker og kommersiell barnekultur.
 • – Samtale mellom ansatte om kjønnsnormer i kommersielle bildebøker og kommersiell barnekultur.
Kjønnsdelt bokhandel Kjønnsdelt bokhandel
Et av delprosjektetene ved Profesjonshøgskolen UC Sjælland hadde bildebøker fra Disney som tema, og en rekke interessante spørsmål ble stilt: Barna leser Disney-bøker og ser Disney-film hjemme. Skal vi også gjøre det, eller skal vi ha annen litteratur hos oss? Er det så farlig om barn blir oppslukt av det kjønnstypiske i Disney-prinsesse-universet? Er det ikke bare en fase eller et stadium? Det sentrale og viktige er vel at personalet eller de voksne ikke samtidig bekrefter at det er disse verdiene som er de viktigste? (At f.eks. en kvinnes/jentes utseende er det viktigste). Flere stilte også spørsmål ved om det er etisk riktig i barnehagen å ha en passiv holdning til rangeringen som er så tydelig i mange av bøkene, slik som en av studentene ga uttrykk for: «Skal du være høyt oppe i Disney-hierarkiet, så må du være høy, ha smal midje, store bryster (selv om du er barn, skal du ha bryster, bare litt mindre) og langt lyst hår. Det er det motsatte av å være inkluderende. Det samme gjelder også til en viss grad for mannlige karakterer. Er du som meg som har litt rundt livet, plasseres du langt nede i hierarkiet.»

Litteratur og ressurser om likestilling i barnehagen

I likhet med annet arbeid i barnehagen og utdanningen krever arbeidet mot manglende likestilling forskning og kunnskap om kjønn, hos personalet og et planmessig arbeid. Dette arbeidet kalles likestillingspedagogikk, genuspedagogikk eller normkritisk pedagogikk og er et eget fag. Her er nettadresser og referanser til viktige ressurser og arbeider.

 

Norden

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden. Med lärande exempel. Mia Heikkilä. Nordisk Ministerråd, 2013. Fulltekst:

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:701475/FULLTEXT01.pdf

 

Danmark

Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver. Minister for ligestillling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Århus Universitet, 2008. Fulltekstpublikasjon:

http://miliki.dk/fileadmin/ligestilling/PDF/boernehaver/inspirationsguide_boernehaver.pdf

Køn i børnehøjde.  Leif Askland og Nina Rossholt. Dansk Psykologisk Forlag, 2011. Bok

 

Island

Jafnrétti í skólum : Það læra börn sem fyrir þeim er haft. Jafnréttisstofa og fleira, 2008. [Likestilling i skolen : Barn lærer av det de ser] Oversikt på nett over prosjekt, delprosjekter og over kontaktinformasjon: http://www.jafnrettiiskolum.is/D10/_FILES/Kynningarb%C3%A6klingur%2017.%20septemb.PDF

Ævintýralegt jafnrétti. Anna Elísa Hreiðarsdóttir. Leikskólinn Iðavöllur, 2014 [Eventyrlig likestilling] Prosjektrapporter og materiell fra en barnehage: http://idavollur.is/?page_id=129

Kynjamyndir í skólastarfi. Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2005. [Kjønn i skole] En redigert fagbok i fulltekst: http://skemman.is/item/view/1946/10844

 

Finland

Jämställdhet på dagis. Folkehälsans nettsted med materiell, litteraturtips og kontaktinformasjon om arbeid med genus:

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ma-bra/Jamstalldhet/Jamstalldhet-pa-dagis-/

Genussensitiv förskolepedagogik – jämställt bemötande i daghemmet. Finskspråklig nettside utarbeidet av Kvinnosaksförbundet Unionen. Nettsiden har begreper, spørsmål, arbeidsresultater og funn, og gir data om kjønn og likestilling i barnehagen:

http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä. Outi Ylitapio-Mäntylä. Väitöskirja. Lapin yliopisto, 2009 [Barnehagelæreres delte fortellinger: kjønn og makt i hverdagslivets praksisformer] Doktoravhandling på finsk i fulltekst: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61659

 

Norge

Likestilt og pedagogisk praksis. Søt eller tøff – et fritt valg? Likestillingssenteret, Dronning Mauds Minne og Kanvas, 2012. Kort veileder om hvordan jobbe med likestilling og likeverd i barnehagen. Fulltekst:

http://www.udir.no/Upload/barnehage/Pedagogikk/Veiledere/Veileder_barnehager.pdf?epslanguage=no

Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter barn, kolleger og foreldre. Ingerid Bø. 2014. Universitetsforlaget. Bok

Større rom for jenter og gutter. Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen.  Leif Askland. Kommuneforlaget, 2015. Bok

 

Sverige

Genusskolan. Nationella sekretariatet för genusforskning har på denne nettsiden samlet forskningsnyheter og intervjuer med forskere som har en relevans for genuspedagogikk i førskole og skole:

www.genusskolan.se

Genusvetskapens pedagogik och didaktik. Anna Lundberg & Ann Werner (red.) Nationella sekretariatet för genusforskning. 2012 Publikasjon i fulltekst:

http://www.genus.se/digitalAssets/1393/1393127_pedagogikochdidaktik.pdf

 

Legg igjen en kommentar