Fyll inn: Analyseskjema

Skriv ut: Kort om analysestrategiene

Gå til: Slider/foredrag om analysestrategiene (under oppføring)

Nettsiden har seks analysestrategier, dvs. måter å analysere bildebøker på, og et analyseskjema til å fylle ut. Tanken er at hver enkelt barnehagelærerstudent eller barnehagepedagog selv kan gjøre seg opp en mening om en bildebok. Utfordrer den eller bekrefter den tradisjonelle kjønnsnormer?

Du gjør kjønns- eller genusanalysen ved å ta rollen til de enkelte typene; «Telleren», «Normkritikeren», «Bildeleseren», «Queerforskeren», «Spåmannen»/«Spåkvinnen» eller «Barneforskeren». Typene representerer ulike kunnskaper og fagdisipliner som benyttes til å analysere kjønn og likestilling.

For å skulle konkludere, å gjøre seg opp en mening om en bildebok fremmer eller hemmer likestilling mellom kjønnene, vil ofte noen av strategiene være mer nyttige enn andre. Særlig «Normkritikeren» og «Barneforskeren» vil ofte være til ekstra hjelp.

Hva slags barnebøker egner analyseskjemaet og analysestrategiene seg for?

  • – En vanlig bildebok
  • – For barn i alderen ett til seks år
  • – Et hefte med illustrasjoner/bilder og tekst
  • – Bildebokapp for nettbrett

Analysestrategiene passer ikke for dikt-, regle- og faktabøker

Les boken, se på bildene og svar på spørsmålene. Om nødvendig se i boken for å besvare de enkelte spørsmålene. Bruk svarene som et av grunnlagene til å vurdere om bildeboken utfordrer eller bekrefter tradisjonelle kjønnsnormer.

Bakgrunnen for analysestrategiene

Typene er inspirert av de såkalte lesestrategiene, som er en beskrivelse av de ulike måtene vi leser og forstår en tekst på. En god leser mestrer og kombinerer, og veksler mellom ulike lesestrategier. En av strategiene er å lese overskriftene og skumme teksten for å lage noen hypoteser om hva teksten handler om. En annen rolle eller strategi er å registrere fakta i teksten. En tredje lesestrategi er å lage sine indre mentale bilder av innholdet i teksten osv. Likeledes kan man lese og analysere kjønnsmønstre i en bildebok, da kan man også bruke ulike strategier for å forstå den samme teksten.

Kvalitet ≠ Likestilling

Analysestrategiene er et verktøy for å vurdere likestilling og ikke litterær og kunstnerisk kvalitet i bildebøkene. Er en bok vurdert å bekrefte tradisjonelle kjønnsnormer, kan den likevel vurderes å ha høye litterære kvaliteter, og derfor høre hjemme i det mangfoldet av litteratur som er tilgjengelig i barnehagen eller på barnerommet. Og omvendt kan en bok vise fram likestilte kjønnsforhold, men ha så begrensede litterære kvaliteter at den velges bort.

En kombinasjon er ønskelig, og det finnes svært mange slike bildebøker fra de nordiske landene som både har høy litterær kvalitet og som utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer. Selv om noen av disse bøkene er presentert på denne ressurssiden, er ikke analysestrategiene egnet i slike vurderinger, og bøkene pekes derfor ikke ut.

Et forpliktende mangfold

Snarere enn å fjerne eller forby er bidragsyterne til nettsiden talspersoner for et mangfold i barnelitteraturen, både et mangfold av sjangre og fortellinger, samt et mangfold av fortellinger og bilder om kjønn (genus). At barna i litteraturen møter et mangfold av måter å være jente, gutt, mann og kvinne på.

Imidlertid har ikke bøker som har et tydelig krenkende innhold noe i barnehager å gjøre, med mindre det krenkende blir eksplisitt adressert. (Eksemplene her gjelder særlig hudfarge og bøker av eldre dato).

Samtidig er ikke tilgjengeligheten av et mangfold tilstrekkelig. Språket og litteraturen er en viktig del av barns læring om kjønn, og selv om barnehagen har en mangfoldig bokhylle vil barna møte kjønnsstereotypier og andre stereotypier. Derfor er det vesentlig hvordan litteraturen gjøres gjeldende for barna, og hvordan den blir snakket om.

Legg igjen en kommentar